2 Replies Latest reply on Jan 22, 2018 2:43 PM by Intel Corporation

    Intel Optane can't be able. Error 0xA005004E

    dinhmanhdat

      Xin vui lòng giúp đỡ. Tôi nhấp vào "enable" Intel Optane Memory. Chương trình chạy các "bộ nhớ Intel Optane App chạy vào vấn đề" Lỗi 0xA005004E ". Lỗi này không có trong danh sách lỗi vì vậy tôi không biết làm thế nào để sửa nó.