3 Replies Latest reply on May 3, 2017 1:47 PM by lw1948

  nuc6i5syk 关机不能远程唤醒系统。

  wujinfeng007

   nuc6i5syk 关机不能远程唤醒系统。(wake on lan  can`t work)

   1、设置如图。

   2、系统WIN10 64位企业版(lan 均设置关机唤醒功能)

   问题:

   1关机后插上网线网卡灯不亮,开机时亮,开机时未进入系统前直接关机后网卡灯亮,WIN10正常关机后网卡灯会灭。

   2远程唤醒操作后无响应。

    

   1.jpg